Ads Top

Съвременното масонство - Част 1


Истината е, че масонството - в общия смисъл на думата - представлява просто една система, която обвързва хората по отношение на някаква цел, тъй както е очевидно, че алегориите и символите, също както Х и Y в алгебрата, могат да се интерпретират по стотици различни начини. Два стълба може да се оприличат на здравината и стабилността, на мъжа и жената, на светлината и мрака или на каквито още две неща си пожелаем. Триъгълникът би могъл да олицетворява Светата Троица или ,,Свобода, равенство, братство", или пък която и да било друга триада. Абсурдно е да се твърди, че тези символи винаги имат точно определен смисъл.

По същият начин алегориите на масонството биха могли да имат безброй интерпретации. Построяването на Храма на Соломон би могло да олицетворява прогресът на кое да е начинание, както и Хирам да се окаже жертва на своите опоненти. Така можем да се отнесем и спрямо ,,тайната традиция" в масонството, касаеща ,,една загуба, сполетяла човечеството" и неговото окончателно възстановяване. Може да се каже, че всяка група от хора, занимавали се с нещо, е претърпявала загуба, след което е бивала обзета от стремеж да си върне изгубеното.

Ето как цялата организация на масонството, начинът за приемане на кандидатите чрез последователни степени на посвещаване, обвързването на тези хора с тайни чрез страховити клетви и пр., могат да бъдат използвани за всякаква цел - социална, политическа, филантропска или религиозна - за проповядван на доброто или разпространяване на идеите на злото. Този подход може да бъде приложен за укрепването на нечий трон или за събарянето му, за съхраняването на някоя религия или за създаване на анархия.

И така, както вече видяхме, освен писмените свидетелства, в масонството още от самото му начало е съществувала ,,устно предавана традиция" - напълно в духа на Кабалата - върху която е почивало управлението на масонското общество. Истинската същност на всяка форма на свободното зидарство следва да бъде преценявана не само по нейните записани, а и по устните наставления на посвещаваните, наред с тълкуванията, предоставени ни от символите и ритуалите. Съвсем естествено, тези тълкувания се изменят в различните държави и през различните периоди. Масонството е отразено в неговите ритуални писания като ,,една особена система от морални ценности, обвита в алегории и илюстрирана чрез символи". Но какъв е този морален кодекс? Изучавайки историята на Ордена ще открием, че един и същ кодекс не е бил по никакъв начин общ за всички органи на масонската система, нито пък е такъв и днес. Някои масони изглежда имат доста висок морал, а други абсолютно никакъв. Господин Уейт отбелязва, че ,,двете доктрини за единството на Бога и безсмъртието на душата изграждат философията на масонството". Но тези доктрини по никакъв начин не определят съществуването на свободното зидарство; ложата ,,Великия Ориент" отхвърля и двете, но все още се счита за част от масонството.

Следователно, мосю Пол Нурисон е съвсем прав в изказването си, че: ,,Съществуват толкова масонски движения, колкото и държави по света; няма такова нещо като универсално масонство". В широкия смисъл, така или иначе, съвременното масонство би могло да се раздели на два вида: системата, действаща в Британската империя, Америка, Холандия, Швеция, Дания и др., и свободното зидарство на ,,Великия Ориент", която има преобладаващо присъствие в католическите държави и чиито най-важен център е ложата ,,Великия Ориент" в Париж.

Масонството на континента
Фактът, че свободното зидарство в протестантските държави не е нито революционно, нито антирелигиозно, често бива използван от католическите писатели, за да покажат, че протестантството се отъждествява с целите на масонството, а масоните чрез него доказват как тиранията на Римската църква е подтикнала свободното зидарство към едно враждебно отношение спрямо църквата и държавата. Основният момент, който и в двата случая бива изпускан обаче, е същественото различие в характера на двата вида масонство. Ако ,,Великия Ориент" се бе придържал към фундаменталния принцип на английското масонство - да не се занимава с религия или политика, нямаше да има причина да влиза в противоречие с църквата. Обаче дублиращата функция на ложата в това отношение е съвсем очевидна. Така в един от по-ранните си наръчници - подобно на английското масонство - ,,Великия Ориент" декларира, че ,,никога няма да се намесва във въпроси на държавното управление или пък на гражданското и религиозното законодателство, и докато кара членовете си да участват в усъвършенстването на всички науки, ще изключва двете най-красиви - ,,политика" и ,,теология", защото тези две науки разделят хората и нациите, които масонството постоянно се стреми да обедини". Обаче на следващите страници на същия ръкопис, откъдето е взет този цитат, откриваме, че масонството е просто ,,политическото приложение на Християнството". Всъщност за последните петдесет години масонската ложа ,,Великия Ориент" си е свалила маската и свободно заявява, че има политически цели.

През октомври 1887г. Любящият Брат Бланк казва в един свой трактат, който бива публикуван за ложите:
Вие, братя мои, също като мен откривате необходимостта свободното зидарство да се превърне в широкообхватно, силно в политически и социален план общество, което да има решаващо влияние върху решенията на Републиканското правителство.
През 1890г. масонът Фернан Морис заявява, че ,,нищо не бил могло да се случи във Франция, без скритото действие на масонството" и че ,,ако ние, масоните, решим да се организираме, за десет години никой във Франция не ще може да предприеме каквото и да било без нас (personne ne bougera plus en France en dehors de nous")."

Ей такава е деспотичната сила, която масонската ложа ,,Великия Ориент" е наложила в опозиция на църквата и правителството.

Нещо повече, масонството на ,,Великия Ориент" не само има политически цели, но и действа подривно в името на тези цели. Вместо мирната трилогия на английското масонство - ,,Братска любов, помощ и истина" - ,,Великия Ориент" възприема изцяло формулата, която произлезе от френските масонски ложи и се превърна в бойния вик на Революцията: ,,Свобода, равенство, братство". ,,Тъкмо заради принципа за равенството", казва Рагон, ,,масонството винаги е било скъпо на французите" и ,,докато равенството съществува само в ложите, масонството ще се запази във Франция". Целта на масонската ложа ,,Великия Ориент", следователно, е да наложи всеобщо (универсално) равенство, както е формулирано от Робеспиер и Бабьоф. По отношение на свободата по-нататък в текста пише, че тъй както хората са свободни по рождение - пак старата заблуда на Русо и на Декларацията за правата на човека! - следва, че ,,не е необходимо някой да се подчинява на друг, нито пък има право да го управлява". Революционерите изразяват същата идея във фразата ,,никой човек не трябва да има господар". И най-сетне, чрез ,,братството", масонската ложа ,,Великия Ориент" обявява премахването на всякакво национално чувство.
Тъкмо на масонството (казва още Рагон) се дължи помирението между всички класи в обществото; само то би могло да предизвика онова преливане, което прониква от масонските среди в живота на народите. Само то би могло да оповести, че общочовешките закони и най-вече все повече увеличаващата се активност, клоняща към едно по-голямо социално единство, води до сливане на расите, на различните класи, на морала, законите, обичаите, езиците, модата, парите и мерните единици. Целомъдрените слова на масоните ще станат общочовешки закони за всички съвестни хора.
Политиката на масонската ложа ,,Великия Ориент" в такъв случай се обявява за международен социализъм. Всъщност, в следващ пасаж от текста, Рагон ясно отбелязва този факт:
Всяка голяма реформа, всяка социална изхода произтича от масонството и ако тя оцелее, то е защото масонството я е подкрепило. Този феномен се дължи само на силата на неговата организация. Миналото принадлежи на него и бъдещето не ще му убегне. Чрез начина за сдружаване на хората, само масонството може да бъде прието като една съзидателна общност (communion generatrice) - онова велико и красиво социално обединение, точно както е представяно от Жорес, Сен-Симон, Оуен и Фурие. Ако масоните пожелаят, благородните представи на тези мислители-филантропи ще престанат да бъдат просто утопия.
Кои са мислителите-филантропи, изброени горе, ако не подигравателно описанието от Карл Маркс ,,утопични социалисти" на XIX век? Следователно, утопичният сдоциализъм е просто свободното и видимо проявление на масонската ложа ,,Великия Ориент". Нещо повече, тези утопични социалисти са почти без изключения масони или членове на други тайни общества.

Масонът Клавел потвърждава казаното от Рагон. Така, също като него, той цитира принципа, изразен в един ритуал за посвещаването на майстор масон:
Съвсем категорично е забранено на масоните да обсъждат помежду си, както в ложата, така и извън нея, религиозни и политически въпроси; тъй като тези дискусии обикновено създават разногласия там, където първоначално е царял мир, единство и братство. Този масонски закон не признава изключения.
Но Клавел също така продължава:
Да премахне сред хората различията по цвят, ранг, вяра, мнение, държава; да унищожи фанатизма и... бича на войната; с една дума, да направи от цялото човечество едно семейство, обвързано чрез обич, отдаденост, работа и знания - ето, братко мой, какво е великото начинание, подхванато от масонството... и т.н.
Много английски масони ще се обявят изцяло в подкрепа на така изразените чувства. Хуманизмът, заличаването на класовите различия, братството между хората от всички раси, обществени положения и религиозни вярвания, разбира се, проникват дълбоко в духа на английските масони, но образуват само основанието, заради което те се срещат в ложите, а не политическа система, която да бъде наложена на света като цяло.

По този начин английското масонство не прави опит да се противопоставя на съществуващите обществени системи или управления; същността на неговото учение е, че всеки член на братството трябва да търси начин да преобрази себе си, а не обществото. С една дума, индивидуалното преоткриване заема мястото на социалното преобразуване, проповядвано от масонската ложа ,,Великия Ориент" под влиянието на Илюминатите. Формулата за ,,Съединените европейски щати" и за ,,Всеобща република", първоначално прогласени от илюмината Анахарзис Клоц, дълго време служи за лозунг във френските масонски ложи.

По отношение на религията масонската ложа ,,Великия Ориент" се разграничава изцяло от принципа, заложен в английските ложи. Ако Католическата църква е показала враждебно отношение към масоните, добре е да се запомни, че в католическите държави масонството се разкрива като войнствено антикатолическо движение. ,,Свободното зидарство", заявява един от съвременните оратори на масоните, ,,е антицърковно, антикатолическо, то е църква на ереста." В бюлетина на ,,Великия Ориент" от 1885г. официално се заявява: ,,Ние, масоните, трябва да преследваме абсолютното разпадане на католицизма."

Масонската ложа ,,Великия Ориент" обаче не се спира дотук - по-нататъшните й нападки са насочени към всички форми на религията. И, както вече бе споменато, онези ,,древни основи" на английското масонство, вярата във Великия Архитект на Вселената и в безсмъртието на душата, така и не се превръщат в неделима част от системата на свободното зидарство. Едва през 1849г. за първи път ,,ясно бива формулирано, че основа на масонството е вярата в Бога, в безсмъртието на душата и солидарността на човечеството." Но през септември 1877г. първата част от тази формула е премахната, всички намеци за Великия Архитект са изпуснати и статутът вече звучи така: ,,Основа на масонството е абсолютната свобода на съзнанието и солидарността на човечеството".

Английското масонство, което не приема свободата на съзнанието в смисъла на атеизма, изисква обаче всеки масон да изповядва вяра в някаква религиозна форма и настоява някакъв том от Светото писание - в Англия Библията, а в мохамеданските държави Коранът - да бъде поставян върху масата в ложите. Така се прекъсват всякакви връзки с ,,Великия Ориент". През март 1878г. била приета единодушно следната резолюция:
Докато Великата Ложа винаги е била склонна да приема по братски братята от която и да е чужда Велика ложа, чиито занимания са ръководени съгласно древните отличителни особености на Ордена, сред които вярата в T.G.A.O.T.U. (The Great Architect of the Universe - т.е. ,,Великият Архитект на Вселената" стои най-отпред и заема най-важната позиция, тя не би могла да разглежда като ,,верни и истински" братя онези, които са били посветени в ложи, отричащи или несъобразяващи се с тази най-основан вяра.
Мосю Копен Албансели казва, че масонската ложа ,,Великия Ориент" - която не била доволна от отричането на Великия Архитект, чието величие се опоменавало във всеки удобен случай и за когото непрестанно се пеели хвалебствени химни в ложите - изисквала от посветените в нея да декларират, че са напълно убедени как Великият Архитект не е нищо друго, освен един мит. И нещо повече, свирепи антирелигиозни тиради били използвани и дори аплодирани в ложите. И така, през 1902г., в речта си на един масонски банкет, масонът Делпещ изрича следните слова:

,,Триумфът на Галилееца продължава двадесет века, но той умира на свой ред. Загадъчният глас, който някога в полите на планината Епир известява смъртта на Пан, днес провъзгласява смъртта на Бога-измамник, обещавал времена на справедливост и мир за всички, които повярват в него. Тази илюзия продължава прекалено дълго; Богът-измамник на свой ред изчезва; той си отива, за да се присъедини в сумрака на вековете към другите божества на Индия, Египет, Гърция и Рим - страни, наблюдавали хиляди заблудени същества да се нахвърлят върху храната на техните олтари. Масони, ние се радваме да ви съобщим, че не сме забравили тези отминали пророчества. Римокатолическата църква, основана върху мита за Галилееца, започна да запада бързо от деня, когато масонското общество беше създадено. От политическа гледна точка масоните често се различават. Но през цялото време масонството твърдо е подкрепяло този принцип: война на всички суеверия, война на фанатизма."

Как е възможно да съвместим този възглед по отношение на религията изобщо и християнството в частност с факта, че ,,Великия Ориент" все още използва степента Розенкройцер? Тази степен - която, както видяхме, е била въведена, независимо дали в Шотландия или Франция, на първо място за да придаде християнски характер на масонството - беше възприета от Английското свободно зидарство едва през 1846г. Нейният ритуал, съсредоточен около една изгубена дума, отразява, че повелите на Стария Завет достигат своя край с разпятието, и е толкова силно християнска, че никой евреин, мохамеданин или друг нехристиянин не би могъл да бъде допуснат в нея. Нещо повече, откакто тази степен, позната като осемнадесетата, формира всъщност първата степен на ,,Древния и Приет Ритуал", който се практикува в тази страна, нехристияните са изключени изцяло от този ритуал и могат да приемат само степените Кралска Арка (Royal Ark), Именит Масон (Mark Mason), Моряк на Кралската Арка (Royal Ark Mariner), а накрая Кралски Избранник (Royal Select) и Изключителен Майстор (Super Excellent Master). Следователно, тридесет и тримата масони от тридесет и третата степен, които съставят Върховния Съвет, контролиращ ,,Древния и Приет Ритуал", задължително трябва да изповядват християнството. Съвсем обратно е положението във Франция; Розенкройцерството, давано на атеисти и евреи, може да бъде само пародия на християнските мистерии. 

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.