Ads Top

Книгата на Енох (The Book of Enoch)

Книгата на Енох

Ако прочетем неканонизираната (апокрифната) Книга на Енох ще научим за делото на Тот от еврейска гледна точка. Според нея той е посветен в мистериите и тайните лично от библейския ,,Бог", защото ,,Енох постоянно се разхождаше с елохимите"

Кои са елохимите? В книгата ,,Битие" на Стария завет се казва:
Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие (Битие 1:26) и те видяха ,,че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха". (Битие 6:2)
Елохимите са онези, които са слезли от Небето на Земята, създали са хората и са влезли в интимни отношения с техните жени. Те са били извънземни!

При едно свое пътуване до Етиопия шотландският естествоизпитател Джеймс Брус (1730-1794) открива три екземпляра на Книгата на Енох. Етиопската църква игнорира нареждането на висшия църковен клир и така книгата на Енох попада под канона на абисинската църква. Освен това се появява и един славянски вариант. По мнението на учените оригиналът възниква през второто столетие преди Христа. В книгата срещаме и така наречените ,,божии синове" (както и в първата книга от Петокнижието на Моисей Битие 6:1-4). Тук те са прекръстени на ангели. В 7 и 8 глава от Книгата на Енох подробно се описва това падение на ,,божиите синове".
В началото на света, когато децата на човешкия рид се умножиха, родиха се момичета стройни и красиви. Ангелите, деца на небето, ги видяха и се вклюбиха в тях. Тогава си казаха: ,,Хайде да си изберем жени измежду хората и да имаме деца от тях!" Семиаз, техният началник, ги предупреди,че това е неизпълнимо и не бива да се прави. Той беше уплашен, че ще бъде наказан за техните престъпления. Но те му отвърнаха: ,,Ние се заклеваме, че ще се обвържем помежду си с взаимна омраза, без тебе. Не желаем да променим желанието си и ще изпълним онова, което сме замислили". И те наистина се заклеха и се обвързаха с ненавист към небето. Те бяха двеста на брой паднали ангели, които слязоха в Ермонската планина, на мястото, наречено Арадис. Тази планина бе наречена така, защото там се заклеха и се обвързаха взаимно с омерзение. Всеки от тях си избра по една жена и заживя с нея. Те научиха жените си на магии и чародейства, разкриха им тайните на различните храсти и дървета. Азазел освен това научи хората да произвеждат оръжие - саби, ножове, щитове, ризници и огледала. Той ги посвети и в изкуството да изработват всякакви украшения, да си боядисват веждите и клепките, да използват скъпоценните камъни и всякаквите багрила така, че да изглеждат порочни и покварени. Беззаконието растеше; прелюбодеянието се умножи; човеците престъпиха божиите заповеди и опорочиха целия си живот. Амазарак пък научи хората на всякакви магии и чародейства; разкри им всички тайни на билките. Армерис им предаде изкуството да разплитат всяка магия. Баркаял им показа как да наблюдават движението на звездите. Акибеел ги посвети в тайните на знаците. Тамиел ги въведе в астрономията. Азарадел им разкри движението на луната...
Този пасаж ни разказва, че Енох прекарва седемдесет години от живота си сред хората. Другите 295 години той е обучаван и подготвян от елохимите (божиите синове), за да се върне при хората и да предава тези знания като ,,божествен учител". Раждането и животът на Енох протичат съвсем нормално. Във всеки случай никъде не се говори за необикновено или ,,неземно" раждане. Той е дете на Яред и неговата жена Барака според Книгата на юбилеите 5:16. По-нататък научаваме, че елохимите са планирали нещо по-специално за него:
Той бил първият от човешките синове, роден на земята, който се научил на писмо, и знания, и мъдрост (Книга на юбилеите, 4:16.)
По-голямата част от живота си Енох прекарва далече от семейството си при ,,божиите синове" елохимите. За него се разказва:
Той бил взет изсред децата човешки... (Книга на юбилеите, 4:23)
...и никой не знаеше къде бе отнесен, нито какво се бе случило с него. Всичките тези дни той прекара със светите мъже и с наблюдателите. (Енох 12:1-2.)
И ето той беше с Ангелите Божии в продължение на шест години и те му показаха всичко, което е на земята и на небето... и той записа всичко. (Книга на юбилеите, 4:21-22)
Има още подробни описания на великаните и живота при елохимите. Следният откъс от Книгата на юбилеите е особено интерес. По време на своя престой при елохимите, той научил нещо много важно, което до голяма степен му било като съвет занапред.
Хвана ме (един от ветите мъже) и ме накара да стига чак до вратата. А очите ми бяха наведени към земята. Тогава, обръщайки се към мен, той ми каза: Слушай! Слушай ме без страх о, праведни Еноше, о писарю на справедливостта. Приближи се и чуй моя глас. (Книга на Енох 14:24, 15:1.)

Гласът продължава да говори на Енох:
Иди и кажи на наблюдателите, които те изпратиха да се застъпиш за тях: Вие трябвате да се молите за хората, а не хората да се молят за вас! Защо сте напуснали свещените небесни висини, ваше вечно обиталище, за да отидете да се скверните с жени? Защо се увлякохте на дъщерите человечески, направихте си свои съпруги и вършехте с тях онова, което вършеха децата на земята, и народихте едно нечистиво поколение? Вие, които бяхте небесни духове, свети и вечни, се осквернихте с жени, поддадохте се на плътта; вие направихте да се зачева в кръв, и се уподобихте на онези, които са от плът и кръв. (Енох, 15:2.)
 Елохимите очевидно са били много ядосани на поведението на някои от техните редици, най-вече на онези, които са се забавлявали с дъщерите на Земята.. в края на живота си, след като голяма част от него Енох прекарва при елохимите, той се връща за последен път при семейството си на Земята - той и жена му имат шест сина и една дъщеря - за да изпълни мисията си:
Тогава тримата свети мъже ме взеха, пренесоха ме на земята и ме поставиха пред вратата на къщата ми. И ми казаха: Обясни всички тези неща на сина си Матусала... (Енох 80:5.)
Той в известна степен имал ясни указания и по отношение на времето. Така например четем:
Цяла една година ще те оставим с твоите деца, докато придобиеш предишната си сила и бъдеш в състояние да поучаваш семейството си, да опишеш всичко, което си видял и да го обясниш на своите деца. Но на следната година ще бъдеш отделен от близките си и сърцето ти ще намери първичната си сила (Енох 80:6)
Задачата на Енох е била да предаде на своите потомци цялото знание, което е получил от елохимите:
Ето, сине мой Матусала, аз ти казах всичко; всичко ти написах; разкрих ти всичко и ти дадох ръководство за всяко нещо. Запази, сине мой, книгите, написани от ръката на твоя баща и ги предай на бъдещите поколение. (Енох 81:1) ,,А сега извикай тук всички твои братя и събери всички синове на твоята майка..."
Енох изпълнил мисията си, както му било наредено. Той предал всичко, което знае на своите потомци, сред които бил и неговият внук Ламеш (синът на Матусала): ,,След това прадедът ми Енох ме запозна с тайните, които съдържаше неговата книга и ми обясни мъдрословията, които му бяха разкрити.." (Енох 67:1)

Но Енох, не бил единственият, който поддържал контакт с ,,боговете". Такъв извод може да се направи от един текст във втората книга от Петокнижието на Моисей ,,Изход":
А Синайската планина беше цяла в дим, защото Господ слезе в огън на нея; и димът и се дигаше, като дим от пещ, и цялата планина се тресеше силно. (Изход 19:18)
Подобна информация ни е оставил и удивеният пророк Езекил в разказа си от 6. век преди Христа. Това е едно подробно описание на космически кораб и неговите космонавти. Авторката Гизела Ермел в своята статия ,,Къде са останали" изброява най-различни контакти с боговете, формулирани много ясно в митовете и легендите за сътворението и възникването в почти всички световни религии. Известен е примерът на пророка Илия, който изчезнал в небето с ,,огнена колесница":
Както вярваха и се разговаряха по пътя, изведнъж се яви огнена колесница, и огнени коне, и ги раздвоиха един от други, и Илия се понесе във вихрушка към небето (4 Царе 2:11-12)
Авторката открива и други ,,преселници", споменати в митологичните предания, като разглежда и техните ,,летящи обекти":
Можем и да се смеем на ,,огнените колесници" и ,,огнените коне", но очевидно нашите предци не са знаели как по друг начин да опишат ,,това изглежда като". Нищо друго не е хрумнало на авторите на Библията, с което да нарекат средството за придвижване освен ,,коне". Известни в митологията летящи коне са например: АЛБОРАК - сребърният кон на архангел Гавраил, върху който на пророка Мохамед му било разрешено да направи небесно пътешествие;
БАЛАХО - кон в индийската митология, на който дори имало място за петстотин пътници;
СЛАЙФЪР - ,,железен кон" в германската митология, който можел да пътува в Космоса. В новите дни той трябвало да пътува от Асгард до Земята и обратно. Той е било ,,ездитното животно" на бог Один.
ХОФВАРФЪР - също известен на германите ,,кон", препускащ в небесния простор.
ПЕГАС - първоначалното име на този известен от гръцката митология летящ кон трябва да е било ,,гръм и мълния на Зевс".

В ,,Речника на религиите" в разделите ,,Пътища на боговете" и ,,Небесни пътувания" откриваме още информация за небесното пътуване на Исая, за космическите пътувания на Мохамед, за ,,огнения бог" Агни във ведическата религия, за Утнапищим от епоса на Гилгамеш и за божествения юноша Ганимед, който бил отнесен от Олимп. Ще разберем всичко това по-лесно, ако вземем предвид, че древното, но неразбираемо знание за ,,божествените пратеници" най-често става мит, когато се ,,предава" устно хилядолетия наред.

Синовете на Бога слизали от небето, общували и се женели за дъщерите на Земята и се случвали отвличания - в летателни апарати! И колкото и да увъртят и отричат теолозите и учените, това е факт!

Това съвсем ни отдалечи от Атлантида и Хипербореа. Ако досега смятахме, че вестителите на културата са били просто високоразвити посетители от други континенти, значи сме се лъгали. Малко по-нагоре поставихме въпроса откъде атлантите и хиперборейците са имали познанията си по математика, астрономия, архитектура, статика и така нататък и откъде са се научили да летят. От тези елохими? От извънземни?

Точно за това разказват шумерските клинописи. От тях научаваме, кои точно са елохимите, откъде идват и защо посещават Земята. Но в шумерските глинени плочки те не се наричат елохими, а... Анунаки

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.