Ads Top

Репутацията на Илюминатите - Част 2 Край


Ще ми възразят, че патриархалната система - такава, каквато си я представят ортодоксалните евреи, по никакъв начин не може да включва религията на Разума такава, каквато е според проповедите на Вайсхаупт. Обаче не трябва да забравяме, че за еврейския разум човешкият род се състои от два вида хора, тъй като се дели на две различни категории - привилегированата раса, на която Бог е дал обещанията си, и болшинството хора, които остават извън играта. Докато стриктното спазване на заповедите на Талмуда и на законите на Мойсей се очаква от първите, най-неясното религиозно верую е достатъчно за нациите, лишени от привилегиите, на които дава право еврейският произход. Именно така пише Мозес Менделсон пастора Лаватер, който се е опитал да го спечели на страната на християнството:
Съгласно принципите на моята религия аз не трябва да се опитвам да обръщам в нашата вяра никой, който не е роден според нашите закони. Тази склонност към обръщане в друга вяра, произходът на която някои с удоволствие биха приписали на еврейската религия, въпреки това е диаметрално противоположна на него. Нашите равини ни учат единодушно, че писмените и устните закони, които формират общо нашата получена с откровение религия, са задължителни само за нашия народ. ,,Мойсей ни наложи закон, но даже и правото на наследство над паството на Яков". Ние вярваме, че всички други народи на земята са получили заповед от Бога да спазват законите на природата и да остават верни на религията на патриарсите. Тези, които направляват техния живот по правилата на тази религия на природата и на разума, са наричани от други народи добродетелни хора и са деца на вечното спасение. Нашите равини проявяват толкова малка склонност да набират нови привърженици, че ни задължават да разубеждаваме с енергични протести всеки, който пожелае да бъде приет в нашата вяра. (Талмудът казва... ,,новите привърженици са неприятни за Израел като крастата".)

Но нима тази ,,религия на природата и на разума" не съвпада напълно с концепцията на Вайсхаупт?
В такъв случай засега трябва да остане открит въпросът дали Вайсхаупт е бил вдъхновен директно от Менделсон или някой друг евреин. Но еврейските връзките при някои други илюминати не могат да бъдат оспорени. Най-важният от тях е Мирабо, който пристига в Берлин веднага след смъртта на Менделсон и е приветстван радушно от неговите ученици в еврейския салон на Хенриета Херц. Именно тези евреи, ,,горещи привърженици на френската революция" от самото начало, убеждават Мирабо да напише своята велика апология на тяхната раса под формата на панегирик за Менделсон.

Накратко казано, заключението ми е следното: засега не виждам в илюминатството еврейски заговор за унищожаване на християнството, а по-скоро движение, което открива главната си движеща сила в древния дух на бунта срещу съществуващия социален и нравствен порядък и което може би е подпомагано и поощрявано от евреите, виждащи в него система, която може да бъде използвана в техен интерес. Междувременно илюминатите използват всяко друго движение, което може да послужи на тяхната цел. По думите на техния съвременник дьо Люше:

,,Системата на илюминатите не се състои в това те да възприемат догмите на една секта, а да обръщат всички грешки в преимущества, да съсредоточават в свои ръце чрез копиране и подставяне всичко, което хората са измислили."

Нещо повече, илюминатството не е само струпване на всички грешки, на всички хитрости, на всички теоретични коварства, то е и струпване на едно място на всички практически методи за подтикване на хората към действие. Защото по думите на фон Хамер за асасините, които не може да бъдат повтаряни прекалено често:

Убежденията са безсилни, ако само объркват разума, без да въоръжават ръката. Додето скептицизмът и свободомислието са изпълвали разума на мързеливците и философите, те не са причинили гибелта на нито един трон... За амбициозния човек няма никакво значение какво мислят хората, но е от огромно значение да узнае как може да използва хората за реализирането на своите планове.
Именно това Вайсхаупт разбира прекрасно; той знае как да вземе от всяка организация - била тя от миналото или настоящето - късчетата, от които се нуждае, и как да ги спои в една страшно ефективно работеща система - разлагащите учения на гностиците и манихеите, на съвременните философи и на енциклопедистите, методите на исмаелитите и на асасините, дисциплината на йезуитите и тамплиерите, организацията и потайността на свободните зидари, философията на Макиавели, мистерията на розенкройцерите - освен това той знае как да вербува както здравите сили във всички съществуващи организации, така и изолираните индивиди и да ги използва свой интерес. Ето защо в армията на илюминатите откриваме хора с най-различен начин на мислене: от поета Гьоте до най-долния интригант - благородни идеалисти, социални реформатори, утописти, но същевременно абмициозните, злобни и недоволни хора, тласкани от похот или ожесточени от неправдите. Всички те се различават в целите си, обаче възхитителната система на Вайсхаупт за пълно отделяне им пречи да узнаят тези разлики и всички те, съзнателно или не, вървят към една и съща цел.

Въпреки че всичко дотук не е изобретение на Вайсхаупт, а е било загатнато много векове преди това на Изток, именно Вайсхаупт, доколкото знаем, е този, който го превръща в работеща система за Запада - система, към която са се придържали последователно появяващите се световни революционери от миналото до днес. Именно затова цитирахме накрая съчиненията на илюминатите - всички хитрости, цялото притворство, всички рафинирани методи за прикриване, които характеризират Ордена, пак ще бъдат открити в коварната пропаганда и на съвременните тайни общества, и на явните революционни организации, чиято цел е да разрушат устоите на всеки порядък, всеки морал и всяка религия.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.