Ads Top

Дългът на американците към останалите народи


Когато дадем пари назаем на наш познат ние имаме пълното доверие, че той ще ни върне дълга си в уречения срок. На тази проста житейска истина се гради устойчивият характер и моралът в човешките икономически отношения в обществото. За съжаление характерът на съвременната глобална икономика се основава на отрицанието на този фундаментален житейски принцип.

Приложен в огромния мащаб на световната икономика, той предизвиква огромни напрежения и кризисни явления с безпрецедентен в цялата история на човечеството мащаб. По наше мнение именно това обстоятелство ще доведе до въпросния световен катаклизъм, който ще изхвърли на върха на световната власт ,,звяра", споменат в Библията. Нарушаването на този прост житейски принцип, утвърждаващ честните взаимоотношения между човеците, който следва от принципите на християнски морал за честност, отговорност и любов към ближния, има своята драматична и изпълнена с повратности история, в която глава роля изпълнява новият претендент за правото на собственост на КС - САЩ. Ние тук ще проследим възникването, развитието и същността на тази история, която се очертава да има съдбоносни последствия върху живота на земните хора.

Най-важната и характерна особеност е това, че най-мощната и влиятелна икономика в света, тази на САЩ, има дългов характер. Дългът на американците към останалите народи неудържимо нараства с годините, като обемът и скоростта на нарастване се държи в пълна тайна. Въпреки това има сериозни икономически оценки на този дълг, направени от независими наблюдатели. Съгласно тези оценки обемът на съвкупния дълг на САЩ към края на 2007г. възлиза на около 52 трилиона долара. По официални данни брутният национален продукт на страната е около 14,4 трилиона долара, но някои европейски икономисти смятат, че тази цифра е изкуствено завишена. По техни оценки националният продукт на САЩе не повече от 10-12 трилиона долара. Ще припомним, че един трилион долара е равен на 1000 милиарда долара.

Следващата по големина икономика е тази на Япония. Националният продукт на страната за 2007г. е 4,96 трилиона долара. Следват икономиките на Китай, с 3,94 трилиона долара, на Германия, с 3,43 трилиона, на Великобритания, с 2,84 трилиона долара, на Франция, с 2,68 трилиона долара и на Италия, с 2,22 трилиона долара. Всички останали световни икономики са под границата на 2 трилиона долара. За сравнение ще дадем данните за Русия, която е втората по мощ военна сила в света след САЩ. Националният продукт на руснаците възлиза на 1,42 трилиона. За малка България националният продукт е 42 милиарда долара. Най-голям доход на глава от населението имат норвежците - 90,180 долара на година. Тази малка страна, която наброява само 4,7 милиона население, произвежда национален продукт на стойност 426 милиарда долара, почти 3 пъти повече от този на Колумбия напр., която има население 47,6 милиона и е един от големите доставчици на петрол в света.

От тези най-нови данни за състоянието на световната икономика става ясно, че световният брутен национален продукт е около 65-68 трилиона долара. Сравнен с дълга на американците, който е 52 трилиона долара, може да се каже, че икономиката на САЩ е в дълг, еквивалентен на почти едногодишния съвкупен продукт, произвеждан от народите в цял свят. Как се стигна до тази парадоксална ситуация?

Нивото на американския дълг е вече толкова високо, че неговото изплащане е практически невъзможно. Ако се тръгне по пътя на рефинансирането на този дълг, което означава сключването на заеми с висока лихва от порядъка на най-малко 5 на сто, това означава само неимоверно увеличение още повече на този дълг. 5 на сто от 52 трилиона са 2,6 трилиона, което се равнява на годишния национален продукт на Великобритания, петата икономическа сила в света през 2007г. Само лихвата от такъв заем се равнява на почти една четвърт от американския брутен национален продукт. Такъв дълг следователно никаква икономика не може да изплати.

Въпреки това тревожно положение нарастването на американския дълг през последните няколко години е стабилно високо - 10 на сто годишно. Това е 2,5 пъти по-високо от темповете на ръста на цялата световна икономика и над 3 пъти по-високо от американското икономическо нарастване.

Едно възможно решение, предлагано от специалистите, е пълното спиране на отпускането на кредити на САЩ, с които американците се опитват да връщат стари натрупани дългове, за сметка на натрупването на нови още по-големи такива. Ситуацията в случая може да се сравни с онзи анекдот, в който се разказва как един взимал непрекъснато в заем и успявал винаги да върне заемите си навреме, което увеличавало доверието на хората към него. Затова те му давали нови заеми с охота. В определен момент обаче той престанал да взима заеми и се оказало, че на последния кредитозаемател той дължал огромна сума. Но поради наложилото се мнение, че този човек е честен във връщането на заемите, кредитозаемателят се съгласил да му опрости дълга.

Ситуацията със САЩ обаче не е същата. Ако заемите на американците се прекъснат, техните кредитозаематели ще фалират и дълговете им ще поемат дългата и мъчителна процедура на преструктурирането. Спирането на кредитите от друга страна, ще доведе по необходимост до драстично намаляване на потреблението вътре в страната, което е едно от най-високите в света. Такова драстично намаление на потреблението неизбежно ще предизвика остра социално-политическа криза във всички аспекти на американската система, което тази претендираща за световно лидерство страна не може да си позволи. Освен това вътрешното потребление е изградено на същата основа на задлъжняването най-вече чрез т. нар. ипотечно кредитиране (придобиването на недвижими имоти и ценни предмети на изплащане).

Делът на САЩ в световния брутен национален продукт (т.е. онова, което реално произвеждат всички нации по света) е около на 20 на сто. Но делът им в световното потребление е около 40 на сто. С други думи, почти половинат от потреблението на американците се финансира от останалия свят, който средно е по-беден от американския народ. Следователно САЩ живеят на дотации, като само част от тези дотации се доставят от преките кредити. Другата част се осъществява чрез спекулативни операции с цените на най-важните търговски стоки като напр. петрола, кафето, зърнените храни, суровините за промишлеността и др. 

Въпросът се заключава в това, че ако дълговата криза на САЩ избухне, автоматически ще пресекне и световното дотиране на високото потребление на американците. В резултат на това ще се получи рязък спад в жизненото равнище, подобно на това, което се случи в Русия и Източна Европа в кра на 90-те години през миналия век.

Високото равнище на потреблението в САЩ има ясни политически цели. Идеята е чрез изкуствените методи на кредитирането до безкрай да се постигне контрол над населението на страната и да се издигне самочувствието му на господар над другите световни нации. Дори и високото ниво на националния брутен продукт, който е три пъти по-голям о този на следващата икономическа сила - Япония, се дължи до голяма степен на системното следване пътя на постепенното задлъжняване към останалия свят.

Друга причина за това, че американците не могат да допуснат избухване на дълговата криза, е международната роля на долара, който се наложи (поне засега) като универсално разплащателно средство, възприето от всички народи по света.

Огромната пропаст между обема на производството и нивото на потреблението на САШ означавам че американците всяка година харчат много повече, отколкото получават. Къде отиват парите в повече, които те получават от света под формата на кредити? С тези пари ,,в повече" американците финансират развитието на новите технологии, в това число и на тези, свързани с въоръжаването, финансират крупни научни проекти, като напр. изследванията в генетиката, здравеопазването, създаването на нови лекарства, борбата с тежките заболявания, построяването на огромни производствени комплекси, обслужващи космическите изследвания, ядрената енергетика, финансират се изследванията на нови енергийни източници, на усъвършенстването на комуникациите и изграждането на модерни урбанистични комплекси. Всички тези отрасли продължават да гълтат огромните пари ,,в повече", въпреки че много от тях показват признаци на икономическа неефективност. 

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.