Ads Top

Новия световен ред през погледа на ХристиянствотоЗа тези които приемат Библията като Божие Откровение, като Завет, сключен между Бога и човека, от голямо значение ще е да обърнат внимание върху нарастващата пропаганда за установяването и развитието на Новия световен ред.

Кое ни дава основание да се обърнем преди всичко и единствено към тях?

За да бъдем кратки и точни, ще започнем от факта, че и Старият, и Новият завет говорят за това, че в един момент от световната история ще се стигне до обединяването на нациите под флага на старата Римска империя в Европа и до реставрацията на Израел, което ще предизвика една изключителна силна враждебност на народите към това събитие.

Осъществяването на единната световна система на управление; налагането на единна световна парична система; стремежът да се създаде една единна синкретична световна религия, основана от човек и водена от фалшив пророк; появата на един ,,благ" световен диктатор, който посредством наложения от него тотален контрол ще елиминира индивидуалните свободи, ще демонстрира желязна воля за жестокост и ще се опита да наложи себе си като обект на обожествяване за сметка на широко разпространено отстъпничество от християнските идеи и ценности, придружено с преследвания и екзекуции на вярващи християни и евреи...

Интересувате ли се от развоя на всичките тези събития?
Проверете в Езекиил 38-39, Даниил 7, Захария 12-14, Светото Евангелие от Матея 24:2, Първото послание на апостол Павел към Солунците 4, Откровението на Йоан.

Ускореното изграждане на Европейския съюз; удивителното изправяне на крака на държавата Израел; нарастващото упование на международния авторитет и сили за сигурност на Европейския съюз; надвисналата и увеличаваща се опасност от валутна и финансова криза; постепенното изоставяне на библейските откровения, върху които бе изградена Западната цивилизация - всичко това ни дава основание да допуснем, че тези трудни и изпълнени с измама времена са вече реален факт.

Ето защо нашият съвременник трябва да бъде информиран, за да натрупа опит да разчита духовните белези на времето. Опит, подобен на този, благодарение на който човек още при информирането си за метереологичната прогноза се чувства подготвен или е способен да се подготви за утрешния ден. А утрешният ден вече настъпва!

Новият световен ред като проявление на Системата или Матрицата е реален израз на един съвършен модел на тоталитаризъм, който включва използването на новите технологии и се явява завършек на един дългосрочен план, следван от векове. Неговата цел е възобновяването на Йерусалимския храм, което според Пророчеството на Данаил се свързва с идване на Антихриста.


Да, програма за установяването на Новия световен ред е подготовка за идването на Антихриста тук на Земята, но това никъде не се казва, естествено, защото той ще дойде не в името на самия себе си, а в името на Спасителя, който и езичниците, и евреите, и християните чакат. В този смисъл поетапното установяване на Новия световен ред е своеобразно постилане на трасето на магистралата, по която ще се появи и Антихриста не като страшилище, а като технократ, който обещава щедро просперитет. С други думи казано, Новият световен ред - това е редът на ,,Луцифер", чиято мечта е да измести Господ от неговото място в сърцата на хората и от Земята. Нещо подобно на опитите на луциферианците да докажат наличието на антиискра по подобие на антиматерията.

Новият световен ред е фино маскиране на очакваното от милиони вярващи идване и поява на Спасителя, или на Героя от митове, на Онзи, който донася веднъж завинаги мира на Земята.
Пророчеството на Данаил много точно показва, че първо ще настъпи един временен период от 1260 дни след подписването на договора за възстановяване на Храма, след който ще се прояви истинският лик на Антихриста. Тогава ще започне т. нар. период на ,,горест и преследвания" за тези, които не се отказват от Христос.
Новият световен ред е обединяване усилията на трансхималайските наставници, усилията на т.нар ,,нисш астрал", опитващ се да задържи максимално дълго време усилията на действащата върху планетата ,,администрация", всичко това под контрола на противодействащия Извънземен Разум.

Новият световен ред е опит да се излъже сегашното човечество, като му се поднесе изкуствено режисирано събитие под флага на очаквания Спасител и да подмени фигурата на истински и единствен Спасител, с тази на лъжепророка, обещаващ материално благоденствие. Изкусно оплетената мрежа от организации, действащи под егидата на толерантност, като Ню Ейджм скаутските организации, Обединените религии и пр., са красноречиво доказателство за това. Те например признават всички религиозни водачи и издигат Майтрейя като авторитет, без обаче да изрекат и една дума за Христос, защото подмяната на Христос с Майтрейя е най-изкусния им ход.

Книгите от типа на ,,Разговори с Бога" още един път доказват, че името на Бога им е Луцифер. На основата на горепосоченото бихме могли да синтезираме следната формула:

Псевдоучители + нисш астрал + ,,противодействащ извънземен разун" = Матрицата. Тя изгражда Новия световен ред за собственото си увековечаване. Луцифер, Антихрист, нисш астрал, сатанисти, масони, йезуити, тамплиери... са обслужващия персонал на Матрицата през вековете.

,,Цивилизация на глобален егоизъм", ,,Безалтернативно управление", ,,Тоталитаризъм"... - това са работните понятия и изрази, с които се определя нейната същност.


Матрицата е синоним на Тоталитаризъм. Нейните основни методи са методи на Царството на Силата - използване на лъжата, лицемерието, изнудването и насилието, на егоизма, гордостта, на паричната система и пр., които се утвърждават по пътя на отбягването да се говори за тях, обосновавайки това с твърдението, че те постепенно щели да изчезнат в следващите векове.

Наред с това или тъкмо поради това за Матрицата е характерно също и утвърждаването на робство, основано върху създаването на система за изкуствено осеменяване, оборти и генетически експерименти; по пътя на узаконяването системата на проституцията, на хомосексуалността, на бисексуалния модел, на гей-движенията и смяната на пола; чрез поддържането на безработицата, на затворите, на премахването на неудобни психическо болни и изолирането им в специални лагери; по пътя на съкращаване на населението на планетата - нещо подобно на ,,малтусианство" в действие.

Сред методите на Новия световен ред трябва да споменем и педагогиката на старата култура, всички прояви на съвременната псевдокултура, които по своята същност са една истинска опера-буф с тематика от Стария Завет.

Това е театър, и едновременно кино, и екшън, и трилъри... ,,Нисшият астрал" и старите духовни наставници, придружени от цяла армия екстрасенси, уповавайки се на старата култура, със съвместните си действия създават всичко, което ни заобикаля днес. Нещо като преплитането на модерната естрада с операта или на живописта с чалгата... Всичко това реално се е вкопчило в старата, традиционна система, като при това иска да я увековечи на нова октава под името Нов световен ред.

Глобализацията се извършва с оглед на по-лесното манипулиране, като всичко това се скрива под проиграното неведнъж в миналото обединяване - интеграция в името на взаимопомощ и сътрудничество. Всъщност СИВ и Европейската икономическа общност бяха малките опитни площадки за проиграването на Новия световен ред. Странното е, че едната площадка бе захвърлена с презрение в калта, като че ли толкова много се различаваше от другата, послужила като първо основно стъпало на Глобализацията. Нима СИВ не бе също опит за изграждане на Глобализация! Нима Варшавският договор се отличава много от НАТО! Може би тъкмо затова днес НАТО се опитва с гръмни викове да се увековечи, залагайки на късата памет и страха на хората, както на усърдното служене на програмите-биороботи. По-рано някои от тях обслужваха СИВ, а сега те вече населяват евроинтеграционните кабинети..

При това положение ще я бъде ли Матрицата, ако бъде разобличана, разакрита и разголена?
Отговорът на този въпрос би бил единствено уклончивото - вероятно, не.

Добре би било да забележим, че дори да става дума за Матрица, за някакъв механизъм, наподобяващ одушевените същества, все пак би могло да се допусне грешка, защото човекът е абсурдно същество. Вече не са малко примерите - как някои от биороботите са проумели, че сделката на равнище разум с Матрицата се е оказала некоректна, че Матрицата съвсем не е това, за което се представя. Ето защо поне за тях е ясно, че на ,,нисшия астрал", макар и да се обещава дълъг живот, в действителност се прилага една генерална програма, включваща неговото унищожение.

Всъщност, ако самата Матрица по някаква причина бъде разградена, и тя бързо ще потъне в забвениезаедно с целия си обслужващ персонал.

Какво ще остане тогава от нейните ценностни модели!
Като всеки механизъм, според нас, добре би било тя да бъде претопена и онова, което е от скъпоценен метал, нека остане на повърхносиа на ретортата, докато онова, което досега се е представяло за злато, а всъщност е просто желязо, ще си отиде, както следва  в железния век.

Автор: Георги Георгиев ,,Н.С.Р под знака на 666"

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.