Ads Top


Във Вавилон през VI век пр. н. е. първоначалната Кабала, Устната традиция на Соломон, се покварява. На тайни срещи на неколкостотин адепти, секта, която изплува за пръв път при тези сурови условия, фарисеите, поддържат духа, като съживяват ортодоксалната вяра... и националната гордост. В тези трудни времена първоначалната Кабала престава да се интерпретира универсално и започва да има расистко, староеврейско приложение.

Фарисеите я прилагат към онова, което ще е от полза и ще издига евреите. Нова фалшива (магическа) традиция отрича универсалността на Бога и интерпретира ,,Бога на Израил" буквално като Бог на евреите. Соломоновото строене на светилища за чужденците е забранено. Сега Бог е срещу неевреите.

Вместо да се говори за просветлено състояние на съзнанието, достижимо за хората от всяка раса, прозвището ,,Деца на Израил" се ограничава единствено и само до староеврейския народ. Философията на ранните патриарси - Адам, Ной, Енох и Авраам - загубва символната си сила и става буквална, и сега староеврейските Деца на Израил очакват Месията, който вече не е Световен спасител, а Спасител на евреите, светски цар, който ще установи еврейско царство на земята и ще даде на евреите световна власт. По същия начин Обетованата земя, която е истинската, универсалистката Кабала представлява реалността на душата, става божествено одобрената Държава Израел.

Генерал-лейтенант Нечволодов описва как фарисеите са покварили фалшивата Кабала. Сектата на фарисеите се заражда по време на изгнанието във Вавилон и за пръв път се споменава в ,,Стария завет" и трудовете на еврейските историци след пленничеството. Тяхната Кабала, или ,,Традициите на фарисеите", първоначално се предава устно. Техните поучения в крайна сметка формират Талмуда и получават окончателната си форма в ,,Sepher ha Zohar". Макар че приемат пантеистичното халдейство, фарисеите запазват етническата си гордост по време на пленничеството. Буквализирайки религията на обожествения човек, която са абсорбирали във Вавилон, те я възприемат като приложима единствено за евреите. Интерпретират господството на универсалисткия Бог на Мойсей над народите като изключителен Бог на евреите, който ще позволи тяхната материална доминация. Месията, когото чакат, вече не е духовен спасител, а светски цар, който ще служи на интересите на еврейски Израил.

Буквализирането на символните истини има ефекта на разделяне на единството на Сътворението на евреи и неевреи и оформянае на дуалистичния гностицизъм от фалшивото разделение в Кабала, например окултната система на евреина Симеон Влъхва, ,,Магьосника" (1 век), фалшив кабалист, ,,омагьосал" Самария да вярва, че той притежава силата на чудесата, която се опитва да купи от апостолите (Деяния 8) (оттук и думата ,,симония" (търговия с църковни длъжности)). Дуализмът на гностицизма допълнително разделя единството на Сътворението и поражда буквализираната фигура на Луцифер, който иска да формализира подобно разделение с бунта си, и следователно фалшивата Кабала може да се разглежда като дуалистично Луциферова.

Неста Уебстър пише задълбочено за истинската и фалшивата Кабала. Спекулативната страна на еврейската Кабала, взета от персийските влъхви, неоплатонистите и неопитагорейците не е с чисто еврейски произход. Гужено де Мусо твърди, че съществуват два Кабали: древната свещена традиция, предадена от първите патриарси, и злата, окултната Кабала, в която тази свещена традиция е смесена от равините с варварски суеверия. Драч говори за древна и истинска Кабала, базирана на откровението на първите патриарси, която трябва да се разграничава от съвременната фалшива Кабала - дело на равини, които опорочават талмудическата традиция. Сикст от Сиена настоява, че има Кабала, която изяснява Тората по аналогия, и фалшива Кабала, която е пълна с (буквализирани) лъжи.

Фалшивата Кабала се занимава с теоретични теософски спекулации (върху сефирите, или десетте властови центъра в кабалистичната психика и Дървото на живота, добри и лоши ангели, демони и явяването на Бога, ,,Древния от Древните", и твърдения, че Адам съжителства с женски дяволи, а Ева - с мъжки дяволи и змията) и практически магически практики, които свеждат Кабала до магическа, окултна система.

Бейкън също поддържа разграничението между истинска и фалшива Кабала в своята ,,New Atlantis" (,,Нова Атлантида"), където пише, че се е срещал с еврейски търговец, наречен Джоабин, който твърдял, че ,,Мойсей чрез тайна кабала е предписал законите на Бенсалем" и че ,,когато Месията дойде и седне на трона си в Йерусалим, царят на Бенсалем трябва да седне в краката му, докато другите царе ще стоят на голямо разстояние".

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.