Ads Top

Основни замърсители на въздуха


В България основните замърсители в зависимост от района са прах, серен двуокис, азотни окиси, оловни аерозоли, амоняк, фенол, сероводород и други. Тъй като в столицата София е съсредоточена голяма част от промишлеността, както и 17% от населението, замърсеността на въздуха е твърде висока.

Веществата, които са най-чести замърсители на въздуха са:

 • Въглероден диоксид е газ без цвят у мирис. Въглеродният диоксид се разтваря по-добре във водата в сравнение с въглеродния оксид.
 • Въглероден оксид с формула СО е безцветен газ без мирис, но много отровен. Получава се при непълното изгаряне на въглища, природен газ и дървесни материали. Автомобилите също произвеждат въглероден оксид.
 • Въглеводороди
 • Алдехиди
 • Радиоактивни вещества и тежки метали
 • Серен диоксид е безцветен газ с формула SO2, който е продукт от вулканични изригвания и различни индустриални процеси. Обикновено горенето на въглища и петрол създава серен диоксид. По-нататъшно обогатяване с кислород реакции с вода водят до получаването на H2SO4 киселинни дъждове.
 • Азотни оксиди, особено азотният диоксид с формула NO2 е отровен газ с остра задушлива миризма и кафяво-червен цвят. Разтваря се добре във вода.
Естествени източници на замърсяване на въздуха:
 • Изригване на вулкани
 • Пясъчни бури
 • Урагани
 • Горски пожари
 • Продукти от растителен или животински произход
Едни от замърсителите вследствие на човешката дейност са:
 • Електрически централни, заводи, фабрики и други промишлени предприятия
 • Моторни превозни средства - автомобили, самолети, плавателни съдове
 • Горене на дървесни маси за отопление
 • Петролни рафинерии
 • Органични отпадъци, които освобождават метан
 • Химични, биологични и ядрени оръжия

Летен смог
През лятото, когато слънцето е силно, изхвърлените от превозните средства газове, като NO и летливи органични съединения, влизат в реакция помежду си и предизвикват образуването на озон. И въпреки че Земята се нуждае от озона в горните си слоеве, образуването му в приземните слоеве е особено опасно. Ежегодно над 100 милиона европейски страдат от опасното въздействие на летния смог.

Зимен смог
Зимен смог се образува, когато редица замърсители на въздуха (S02, NO и прах) биват задържани от студени маси въздух, оставащи продължително над населените места. Най-сериозното замърсяване се получава в големите градове, в които днес живеят двама от всеки трима европейци. Особено опасни случаи на зимен смог се наблюдават в някои страни от Централна Европа, например в гъсто населените части на Чехия, Полша и източните германски провинции, както и на други места. Основният източник на замърсяване са горивните процеси, съпровождащи индустриалната дейност, производството на енергия и отопляването на домовете.

Замърсяване на градския въздух
Навсякъде по света градовете се разрастват, а успоредно с това нараства и замърсеността на въздуха там. Днес Европа е силно индустриализиран континент. Повече от 70% от жителите му живеят в градовете. Транспортът, различните горивни процеси, индустриалната дейност са съпроводени с увеличаване на концентрацията на замърсителите на въздуха. Това замърсяване от своя страна предизвиква различни проблеми, като повишен риск за човешкото здраве, разрушаване на строителните материали, повреждане на историческите паметници, негативно въздействие върху растения и животните.

Замърсяване на въздуха от транспорта
Във всички европейски градове могат да се наблюдават смог и трайно повишаване на концентрациите на такива опасни замърсители на въздуха, като: олово, бензол, прахови частици, бензопирен и др. Шосейният транспорт допринася за отделяне на повече от половината от емисиите на NO и над 35% от емисиите на летливи органични съединения. Дизеловите мотори произвеждат голямо количество частици с много фини размери, които са изключително опасни за човешкото здраве. Твърде специфичен проблем съществува в северните страни във връзка с използването на зимни гуми с шипове. При триенето си в повърхността на пътната настилка те предизвикват отделянето на фин прах, който се разпространява във въздуха.

Замърсяване на въздуха от промишлеността
Височината на комините и преобладаващите ветрове са определящи за разпространението на замърсителите от промишлеността, но обикновено подложените на замърсяване райони отстоят на няколко километра от предприятията. Първични замърсители с по-продължителна устойчивост са различни киселинни газове (SO2, NO и амоняк) или аерозоли (прах, тежки метали, устойчиви органични замърсители). ,,Горещи точки на замърсяване" е термин, който се употребява, за да опише места, където хората могат да бъдат подложени на кратковременни въздействия на замърсители с висока концентрация. Горещи точки могат да бъдат улици с интензивно автомобилно движение или силно индустриализирани райони.

Глобално замърсяване на въздуха
Наличието в атмосферата на замърсители с дълъг живот може да предизвика съществени изменения в нейния състав, в динамиката и характера на протичащите химически процеси. То може да доведе до изменение на климата или разрушаване на озоновия слой в стратосферата, който предпазва Земята от опасната ултравиолетова радиация на Слънцето. Делът на Европа в отделянето на замърсители, предизвикващи изменение на климата и разрушаване на озоновия слой, е непропорционално висок в сравнение с площта и населението й.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.