Ads Top

Причините за цялата човешка драма и изхода от нея

Под човешка драма разбирам всичко онова, което кара човека да страда - насилие, убийства, войни, грабежи, кражби, измами, неравноправие, расизъм, диктатури, робство, геноцид, ксенофобия, омраза, болести, лично нещастие и неудовлетворение, загуби, несбъднати желания...

   


   Първите пет отровни корена, от които избуява човешката драма са:

  • Комплекс за малоценност
  • Високомерие
  • Алчност
  • Неадекватни желания
  • Невежество
   Комплексът за малоценност (КМ) се е образувал постепенно и незримо поради различни причини - биологични, психологични, исторически, биографични, еволюционни... и най-вече поради натрупването на безброй неверни отговори на въпроса ,,Кой съм аз?"
   Но тъй като комплексът за малоценност не е естествено състояние за човека, се получава осезателен дискомфорт и той се стреми да избяга от него. Скоро изходът е намерен във Високомерието или горделивостта! Следователно Високомерието е патологичната компенсация на КМ. Но поява на Високомерието не означава, че КМ е изчезнал! Нищо подобно! От тук нататък тази отровна двойка започва да развива бурна дейност.

   Първата производна на КМ - В е Йерархичното мислене (ЙМ). От него започва твърде стресираща и жестока игра ,,Кой е по-,по-, най-" която хората играят през целия си живот.
   Именно ЙМ вкарва хората в Йерархията социални структури и отношенията от типа ,,манипулатор - жертва", в които те често сменят местата си, но остават трайно прикрепени към тази вертикална ос.
   
   През дългия период на нашето съзряване сме получавали информация предимно от някакъв Авторитет, човек стоящ ,,по-високо" в Йерархията от нас. Този човек е бил по-голям, по-знаещ, по-силен, по-опитен, по-живял... от нас. Тоест ние сме дресирани да получаваме наготово, без самостоятелно премисляне и от авторитетно място, различни информационни схеми. В дъното е КМ, който не допуска предположението, че ние сами можем да преценим вярно идващата към нас информация. Цял живот сме се опирали на мненията на ,,по-знаещите" от нас и този навик се е развил и останал. А и тези хора са били заинтересовани ние да не знаем прекомерно, за да може те да си останат знаещите и контролиращите положението. След години мястото на Авторитета се заема от експертите, държавните институции, мнозинството хора и порочният начин на възприемане на информацията се запазва.

   Попаднали в Йерархията хората започват да преживяват целия спектър на отрицателните чувства и да се катерят и свличат по вертикалната ос и то с много труд, борба и мъка.
   
   Втората производна на КМ - В е Алчността (А) - което означава неосъзнат, но траен стремеж към повече от достатъчното. Но как човек може да знае колко е достатъчното му, когато е заседнал в КМ или във Високомерието?

   Тези трите - КМ - В - А пораждат Неадекватните желания (НЖ). Те се характеризират с това че или са неизпълними за дадения човек, или ако се осъществят не му носят истинско удовлетворение и радост.
   И накрая, но не по-значение, е Невежеството. Това е нашето изначално състояние като човешки същества и се проявява главно в три аспекта:
  1. Липса на информация (най-често срещания вид)
  2. Наличие на погрешни информационни схеми (плетеница от суеверия, догми, предразсъдъци, заблуди, лъжи, полу-истини, ирационални убеждения... По-късно точно този вид невежество става основа за Оправдателната ни философия).
  3. Липса на разбиране (полезните информации може да са налице, но да не сме в състояние да направим връзка между тях и да си изградим верните изводи и поуки(
   Невежеството е свързано с факта, че сме същества с потенциал за свободна воля, надарени с великата способност да боравим с информацията, поради което трябва да има празно пространство за нея и с факта на необозримата и разнообразна Информация.
   Части от тази вездесъща информация, свързана с енергийни структури образуват както разнообразни материални форми, така и различни субективни реалности. Някои от тях форми, така и различни субективни реалности. Някои от тях са доста драматични! Изначалното ни Невежество всъщност е благословено състояние, защото така ни се дава възможност да запълним празнините в умовете си с подходящо знание.
   Е, рискът е, че в главите ни може да се промъкнат и погрешни информационни схеми, етикетирани като най-свята истина. Но това е обяснимо. В ранната ни възраст, когато тече най-интензивния информационен поток към нас, ние не разполагаме с пазач на входа. Нямаме никакви критерии, никаква опитност, никакви опори, чрез които да преценяваме истинността на проникващата в главите ни информация. И поради обяснимата некомпетентност на учители и родители, в главите ни се напъхват наред с полезните знания, също и характерните за дадената културно-географска среда суеверия, полу-истини, предразсъдъци и т.н. Обаче от един момент нататък тези стихийно насложили се информации започват да играят ролята на филтър по отношение на продължаващия да ни облива информационен поток. И няма значение дали до нас достига някаква истина - информационният хибрид, в ролята на цербер ще я спре, цензурира или дори елиминира, ако не отговаря на подредените вече информационни схеми. И се получава интересен и ужасен парадокс: Лъжата стои на входа и преценява коя истина може да влезе!

   Този информационно-енергиен хибрид наричаме за краткост Режисьор на драмата (РД) поради факта, че зад всяка човешка драма или дискомфорт стои една или комбинация от няколко от посочените пет причини. Така се поражда и разнообразието от драми, тъй като комбинациите и съотношенията между тези пет причини са многобройни.

   След известно ,,развихряне" на РД, у повечето хора се изгражда Пристрастеност към Драма (ПД). Това е неизбежно, първо защото ние сме същества, които могат отлично да се приспособяват. Приспособяването към драматично съществуване аз определям като пристрастяване, тъй като се затваря порочния кръг и от този момент това състояние започва да се самовъзпроизвежда и то с тенденция да се задълбочава. Разбира се, неосъзнато. Тук нещата стават все по-трудно обратими.

   Накрая, като трети слой човек си създава една Оправдателна Философия (ОФ), която запечатват статуквото и максимално затруднява извършването на градивните промени.
   ОФ се състои от подходящо структурирани обяснения, които описват причините за нашето нежелано положение, като независещи от нас и извън нас. Това е комплексно мисловно образувание, подхранвано най-вече от втория вид невежество - своеобразен набор от убеждения, твърдения и представи, които само привидно обясняват съществуващото положение, но по такъв начин, че то да изглежда непроменимо. Така се запечатват статуквото и този акт прави положението на човека възможно най-трудно обратимо. По този начин ние се самоблокираме и спираме да търсим начините за излизане от неблагоприятното положение или за решаване на проблема. Това от своя страна дава нов, мощен тласък на ПД и т.н. и т.н. без да му се вижда края!

   Зад всяко поведение на хората стои положителна или неутрална причина. (Неутрална е и защото се проявява като вредна или полезна в зависимост от контекста). Например Великата експанзионистичност, невежеството, многообразието на информацията, вродената ни способност да се приспособяваме... Ако причината е РД, то тя пак е неутрална за човека, поради неговата неосъзнатост и поради невидимия начин, по който се е формирал твърдият му скелет.

   И така скелетът на Режисьора на Драмата (комплекс за малоценност, високомерие, алчност, неадекватни желания и невежество) добива плът в Пристрастеността към Драма и накрая се облича в Оправдателна Философия! Тогава имаме една завършена драматична субличност, тъй като нещата при нея вече са все по-трудно обратими!
   В дъното, в най-дълбоката основа на мисленето, чувстването и поведението на манипулатора и жертвата, винаги стоят РД, ПД, ОФ. Те са в различни комбинации и съотношения, но присъстват! Пренебрегването, подценяването или изхвърлянето на тези факти и връзки между тях, укрепва съществуването на РД и превръща проблема с човешката драма в хроничен!

   Всички тези свързани факти чудесно обясняват състоянието на човешката цивилизация на Земята, цялата човешка история, и преобладаващите отношенията между хората до ден днешен, включително замърсяването на планетата, всички екологични проблеми, унищожаването на гори и животински видове, икономически и всякакви кризи.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.