Ads Top

Мултимедията като добро и зло

   Мултимедията е резултат от развитието на компютърните технологии, в следствие на което може да се осъществи съчетаването на телевизора, компютъра с клавиатурата и стереоколонките. Мултимедията се включва в обикновената телефонна мрежа, но за нейното пълно използване е необходимо да бъде включена към кабел, способен да предава цифрови сигнали, благодарение на което се създава истинска компютърна връзка, даваща възможност за общуване с целия свят.

   Необходимият за мултимедията кабел е от стъклено влакно и по мнение на специалистите той скоро ще подмени старите връзки.
   Мултимедията позволява да се приемат 99 телевизионни програми и човек може сам, използвайки компютърната клавиатура, да съставя подобни на телевизионните програми. Посредством мултимедията може да се изпращат и предават факсове, би могло да се използва видеотелефон.

   Мултимедията позволява да се управляват сметките в банката, както и да се правят покупки в магазините, да се поръчват и резервират самолетни и железопътни билети...
    Мулти CD плейърът пък дава възможност за запис на звук, фотография, видео и пр. и срещу определена месечна такса може да се поръчват новини, свързани с музиката и политиката, както и филми с високо качество на записа, както и дава възможност за смесване на аудио-  и видео сигнал и да се правят професионални видеоклипове. Наред с това, благодарение на CD количеството на игри става безгранично и всеки би могъл да участва в тях по единично или на двойки.

   Вече е завършена работата по създаване на тримерно изображение на екрана, за осъществяването на което се използва специален монитор или специални очила, позволяващи възприемането на обемното изображение и, разбира се, за целта е необходимо прилагането на специалните програми ,,3D". Всичко това дава възможност чрез мултимедията да се създаде един невероятен изкуствен - виртуален свят, който благодарение на Интернет за една не малка част от хората вече се е превърнал буквално в обичайна реалност, а според прогнозите на специалистите в началото на новия век над 80% от населението на Европа ще може да работи с компютри.

   Ето защо големите концерни са така мотивирани да изразходват за подобни проекти милиарди долари, но какво те ще ни предложат като потребителски продукт?
   Както вече отбелязахме, мултимедийната технология създава представи за изграждането на един изключително широк спектър от информационни връзки, за които разстоянията нямат никакво значение, т.е. с тяхна помощ човек попада в една глобална мрежа за общуване. По този начин той може да контактува с хора или група от хора, независимо къде се намират на територията на Земята и в близкия Космос дори, но и обратното - те да общуват с него (което в един друг план може да означава и да го наблюдават или контролират!?). В крайна сметка, създава се възможност да се формира едно информационно, компютърно, интернет, виртуално социално пространство - социална общност, която не може да бъде вместена в познатите ни досегашни социални пространства на семейството, рода, колегиалните или териториални общности на квартала или махалата, на града или селото, на региона, на държавата. Създава се усещането за принадлежност към един друг свят без граници, обхващащ Планетата като цяло, но затова пък и откъсващ ни от реалното прост- ранство, в което сме. На основата на това, съчетано с останалите технологични възможности, чрез мултимедията човек заживява в един друг свят, в който няма място за живи цветя, треви, езера, слънце... Всичко това ще бъде заместено (а може би и изместено) от компютърните им превъплъщения, ще бъде само върху екрана на компютъра. Реалните игри на децата са изместени от необикновения свят на компютърните и това ще заеме (а за някои вече заема) почти цялото им свободно време. Последното обаче не бива да отнасяме само до децата, защото като имаме предвид теорията на Хьойзинха за "Homo ludens", игрите ще навлязат и навлизат в живота на всички възрас- тови групи. С помощта на мултимедията човек получава такъв поток от информация, какъвто не е в състояние да обработи. Чрез нея той става творец в нереалния свят, в него той определя сам какво иска и с движение на пръста превръща намисленото в реално,

   В крайна сметка мултимедията така ще завладее човека, че това може да се превърне в една страст да се удовлетворяват почти всички потребности (разбира се, компютърът не би могъл да ни даде хляб например) и дори да се получават различни видове удоволствия (например виртуален или киберсекс). Но всичко това има и още един аспект, за който вече загатнахме и който не бива да подми- нем с мълчание. Мултимедията дава технологични възможности с едно натискане върху клавиатурата да бъде осъществен контрол на другия край на мрежата. Нещо повече, това може да се осъществи във всеки един миг с точност до секунди - например какво върши даден човек в определен час от денонощието, какво е здравословното му състояние и пр. и пр., според това по какъв начин е включен в мрежата.

   За силните на деня мултимедията като създаване на нереален свят, извеждащо човека от реалността и като възможност за контрол (впоследствие и за тотален контрол) на дейността и на състоянието на всеки включен в мрежата, има изключително голямо значение.

   Още от сега, от първите примери на общуването с и чрез мултимедията, може да се прогнозира, че тя наред с положителното влияние и възможности, дава и редица негативи. Особено това се отнася до децата и младежта. Защото, ако у много възрастни не достигат силите да се откажат от омаята на развлечения, които предлага мултимедията, то какво бихме казали за децата и особено за тийнейджърите, за които мултимедията може да се превърне в тотален заместител на реалния свят. Така бъдещото поколение още днес се подготвя да бъде един винаги активиран край в мрежата - отворен за контакт, но и за контрол!

   Без да се поддаваме на комплекса на онзи човек, който, като наблюдавал пускането на парния локомотив, в началото твърдял, че машината няма да тръгне, а след това - че няма да спре, защото този човек, въпреки своя скепсис, не се замислил, че парният локомотив е замърсител на природата, както и без да се поддаваме на краен негативизъм, нека да завършим с думите - за бъдещото приложение на мултимедията е необходимо да се замислим навреме, защото темповете на развитието й и на приложението й вече свързват в едно бъдещото и настоящото време.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.