Ads Top

Масонството - и как то се представя пред обществеността

   Класическото масонство (свободните зидари на Йоан Кръстител) се разбира като етичен съюз на свободни хора с убеждението, че непрекъснато самоусъвършенстване води до по-човешко поведение. Освен това учението съдържа пет основни идеала: свобода, равенство, братство, толерантност и хуманизъм, които трябва да присъстват в ежедневието чрез практическо упражняване. Масоните се организират в т.нар. ложи, които днес са около 35 000 и в тях членуват приблизително пет милиона души. Брат или член на ложа може по принцип да стане всеки, независимо от социалната си принадлежност, степен на образование или вероизповедание.

   Многобройните митове около организацията се дължат преди всичко на задължителното спазване на тайна пред обществеността - профанния свят. На масона е забранено да изнася навън разговори или ритуали, които се провеждат в ложата. Това не би трябвало веднага да се свързва със заговор, а по-скоро засяга личната сфера.

   Това се потвърждава от следния цитат:

   Задължавам се и давам честната си дума да пазя в тайна всичко, което ми бъде съобщено. (Декларацията от ,,Заявление на членство" в цюрихската ложа Libertas et Fraternistan.)

   ,,Всички членове на ложата доброволно се задължават да спазват строга дискретност пред нечленовете за организацията и за всичко случващо се в нея... При приемане във вътрешния Ориент братята се задължават да пазят в строга тайна съдържанието на всички заседания дори от членовете на Братството, докато оповестяването на отделни решения не бъде официално разрешено." (Брошура Съюз на масоните към изгряващото слънце, Нюрнберг, Правилник за вътрешния ред на ложите, отпечатан като ръкопис)

   От официални документи научаваме, че на масонските срещи се изнасят доклади по различни теми, които се слушат в религиозна, медитативна атмосфера и най-често завършват с обсъждане на официална вечеря.

   Темите могат да бъдат икономически, политически или социални, но също така езотеричи, окултни, мистични или от научната област. Разбира се, навън масоните почти винаги демонстрират благотворителна дейност и подпомагане на образованието и доброволната просвета - като например Карлхайнц Бьом.

   В официални документи се казва, че основните цели и ценности водят началото си още от историческото възникване на масонството. Според тях то се заражда в средновековните зидарски гилдии, като запазва важна част от символите и ценностите на строителната култура. Според Великата ложа мнозина от тях застават зад принципа на Сътворението, който наричат ,,Три пъти велик майстор".

   Споменатите вече пет основни стълба (свобода, равенство, братство, толерантност и хуманизъм) могат да бъдат описани по-отблизо по следния начин:

 1. Свободата, трябва да се осъществи чрез освобождаване от потисничество и експлоатацията - главна предпоставка за свободния дух и индивидуалната реализация.
 2. Равенство означава игнориране на класовите различия и равноправие пред закона.
 3. Братство може да се осъществи чрез сигурност, доверие, взаимопомощ, солидарна отговорност и разбирателство между хората.
 4. Толерантност се постига при вслушване и зачитане на други мнения.
 5. Хуманизмът е сбор от четирите предишни основни стълба и е символизиран чрез ,,Храма на хуманизма", за който работят масоните.
   Ако братята от ложата имат ритуално събрание, се говори за ,,храмова работа", при което членовете биват запознати с масонските ценности чрез ритуали, символи и алегории. Във всеки случай масоните не са обвързани с религиозно съдържание. В провежданите дискусии политическите и религиозните спорове се смятат за неприлични.

   Масонството се подразделя най-общо на три степени - наречени в Германия ,,Степени на Йоан", а в Англия ,,Сини степени". Това са чирак, калфа и майстор, които символизират пътя на личностното развитие. Ако един мъж - тъй като жени не се допускат - е приет в ложата, той първоначално се посвещава в степен чирак. Тя засяга самопознанието и той е принуден да осъзнае своето човешко несъвършенство. Символизира се чрез неодялан камък. Несъвършеният се нуждае от чужда помощ, за да разбере значението на човечността и братството. Чрез непрекъсната работа върху себе си чиракът би трябвало да се превърне в градивен елемент на храма.

   Ако се развива добре и работи над себе си, той обикновено след година бива повишен в степен калфа, чийто символ е кубичният камък. Там е длъжен да се упражнява в самодисциплина, защото в масонството тя е предпоставка за хармоничното обединяване на хората - символизирани с тухли - във всеобщия храм на хуманността. Сега е призован да се стреми към усъвършенстване на социалните връзки с братята и ближните.

   Когато стигне до степен майстор, братът трябва да осъзнае преходността на човешкия живот, да прегледа и премисли житейския си план. На майсторската степен символично е опредена чертожната дъска. Майсторът ще предаде нататък опита си с примерен чертеж или рисунка. Той носи по-голяма отговорност и поема още задачи. По този начин остава свързан с извършването в предишните степени.

   Днес в Германия преобладават великите ложи на Синьото масонство, като например Националната Велика Ложа на Немските Свободни Зидари. Тя е изградена от шведската система, която е християнски ориентирана. Основа на учението е християнството, но църковно членство не се изисква.

   Друга велика ложа на йоанитското масонство е Великата Ложа-Майка на Трите Световни Глобуса. Тя е най-старата в Германия и е чисто пруска, като не е ориентирана християнски, а според нейния създател Фридрих Велики: ,,В моята империя всеки може да бъде щастлив, както намери за добре". Описанията дотук се отнасят само за ложите на Свети Йоан.

   Може да бъде приет само човек с добра репутация. Преди се е влизало само с препоръка, но днес вече има събрания със свободен достъп, на които би могъл да се кандидатира всеки. Най-важно е преди всичко членството да е възникнало въз основа на собствено желание и убеждение - следователно от прозрение и съзнание.

   Всички масони, независимо от тяхната степен и задачи, се приемат за равностойни братя и вземат решенията по демократичен път. Начело на масонската ложа винаги стои председател - достопочтен майстор - който от своя страна има двама заместници, върви и втори надзирател. Има също и ковчежник и някои позиции, които срещаме и в нормалните съюзи, като например архивар, церемониалмайстор и други подобни.

   Многобройните ложи, които съществуват по цял свят, са обединени в съюзи - т.нар. Велики Ложи (наричани още Велики Ориенти) - които отново трябва да бъдат признати от постарите Велики ложи. Следователно всичко е структурирано йерархично и пирамидално.

   За възникването на свободните и следователно независими масонски ложи има различни мнения. Едните говорят за най-малко хиляди години, а другите - за едва триста. Във всеки случай първата Велика ложа е Обединената Велика Ложа на Англия. която се създава от обединяването на съществуващите тогава четири ложи. Всички немски Велики ложи на масонството на Йоан са подчинени на английската Ложа Майка. През 1773г. във Франция се ражда вторият съюз, Grand Orient de France.

   Днешното световно масонство е организирано в два основни клона - Обединената Велика Ложа на Англия и Великият Ориент на Франция. Най-много масони има в САЩ - около два милиона, следват Англия, Франция и скандинавските страни.
   Всички методи на преподаване забраняват партийните и религиозните спорове и особено тези за вероизповеданията. В основния закон на масоните е казано буквално: ,,Освен това не бива да правите или казвате нещо, което би нарушило или прекратило непринудения и свободен разговор. Защото това би повлияло неблагоприятно на нашето единство и би осуетило високата цел, която преследваме. Затова в ложата не е разрешено да се хвърлят обиди, да се правят язвителни намеци и да се водят спорове за религия, нация или политика."

   Който е придобил майсторска степен, може да се издигне в рамките на Синьото масонство и да премине в т.нар. висши степени, които имат за цел да задълбочат обучението на чираците, калфите и майсторите.

   Двете системи на висши степени в Германия са:
 1. Старият и Приет Шотландски Ритуал (A.A.S.R)
 2. Ритуалът Йорй.
   Висшите степени се наричат Червени висши степени или Шотландски степени, за разлика от Сините степени в Ложите на Свети Йоан. Те са подредени пирамидално и демонстрират елитарна система от намаляващи по пътя към върха групи, които упражняват власт над намиращите се под тях.

   Само някои масони решават да достигнат висшата степен. Устремените към нея по правило минават през всички преходни. Системата на Стария и Приет Шотландски (A.A.S.R) е от 4-та до 33-та (,,Суверенен Върховен Генерален Инспектор") В действителност в Германия се работи преди всичко по степените 4-та, 18-та, 30-та, 32-ра и 33-та, а другите се присъждат чрез ,,известие". Шотландският Ритуал е най-широко разпространената в света система на висшите степени, които се характеризират като философски, нямат християнска ориентация и не използват Библията.

   За разлика от тях Ритуалът Йорк има християнски степени. Наричан е още Американски ритуал, Кралска арка, Орден на Кралската Арка или Орден на рицарите тамплиери. Свързан е с английския град Йорк, в който според легендата през 928г. сл. Хр. е създадена първата ложа на свободните зидари от крал Ателстан. За основател се смята Томас Смит Уеб (1771-1819). За разлика от Шотландския Ритуал с неговите тридесет и три степени, Ритуалът Йорк съдържа само десет, наричани още тамплиерски и е свързан с християнството. В него се спазват традициите на масонските и рицарските ритуали и се изучават принципите на рицарството, които са предпоставка за признаване на християнското триединство.

  В САЩ е застъпен преди всичко Ритуалът Йорй. В Англия се практикува Шотландския Ритуал, като понятието няма нищо общо с Шотландия, а идва от гръцкото скотус (тъмно), защото масонът от по-висша степен премълчава своят ранг пред по-ниските нива.

   Франция притежава своя собствена система, наречена Велик Ориент, със строга светска и следователно нехристиянска насоченост. Контактите между братята от нисшите степени на Шотландския Ритуал и Великия Ориент не са разрешени, въпреки че представителите на висшите степени се срещат помежду си.

   Това съвсем кратко обобщение за степените е предназначено да ви обясни за какво става дума в книгата.

   Устоите на масонството са братството и свързващата идея.
   Известни свободни зидари винаги са защитавали идеали като борба за независимост, равенство, свобода и справедливост, за граждански права и против робството. Поради това не е учудващо, че те масово са участвали в различни революции и преврати, като дори са ги инициирали. Това потвърждава следният цитат от тяхно съчинение:
   ,,Френската революция от 1789г. е масонско дело, тъй като всички изявени мъже от онова време са масони. По-късно съюзът на свободните зидари ръководи революциите от 1830-та и 1848г. Кому, освен на техния съюз, могат да се припишат всички италиански революции от 1822г. до последните славни събития? Нима карбонарите не са негови синове? Въпреки че във всички техни конституции е записано как трябва да са миролюбиви и да спазват законите на страната, това е само за приспиване подозренията на тираните."
   
   ,,Френското правителство се намира изцяло под господството на Ложата... Всички републикански президенти след Мак Маон са не само нейни членове, но и активни агитатори с по-високи или по-ниски позиции. Масони са и всички мъже, които играят някаква роля в министерствата или държавните служби. Най-общо казано - никой във френската република не получава висок пост, ако не е препоръчан от Ложата." (Масон Ернсът Фрайман (д-р Паул Кьотнер) в по Пътя на международното свободно зидарство, Берлин, 1917г.)

   Един от тях е и Никола Саркози, а също и някои от неговите сътрудници, например министърът на труда Ксавиер Бертран. В речта си от януари 2008г. в саудитската столица Риад Саркози заявява: ,,Имам задължението да осигуря на всеки - бил той евреин, католик, протестант, мюсюлманин, атеист, масон или рационалист - да се чувства щастлив, че живее във Франция, да се чувства свободен и да му се признават убежденията, ценностите и корените."

   Отскоро Саркози поставя до подписа си три малки точки, които според писателя д-р Йозеф Шауберг са ,,масонски знак за съкращаване". Ето и неговото обяснение: ,,На преден план излиза мисълта за божественото триединство и триединния Бог, която веднага се свързва с представата за трите свята, небесният, земният и подземният и с абсолютната свещена троица и прави тройката общовалидно, подреждащо и приложимо число."

   Изненадани ли сте?
  САЩ са продукт преди всичко на масонството. Статуята на свободата е подарък от френските ложи на американските. Всички първоначални основатели и повечето американски президенти са свободни зидари: Бенджамин Фраклин, Бюкянън, Джордж Вашингтон, Джеферсън (33-та степен), Медисън, Монро, Джаксън, Полк, Маккинли, Теодор Рузвелт, Тафт, Хардинт (32-ра степен), Франклин Рузвелт (32-степен), Труман (33-та степен и Велик Майстор), Айзенхауер, Кенеди, Линдън Джонсън (1-ва степен), Никсън Форд (33-та степен), Картър, Рейгън (33-та степен), Джордж Буш старши и синът му Джордж Буш младши. Всички са масони!


2 коментара:

 1. Масон- това е талант ! Това е дарба! Призвание на Бог над дадена човешка особа! За да бъдеш масон трябва да имаш силен дух вяра постоянство в деиствията си!Ведър поглед и устрем в утрешния ден!Една маика отгледала точно такова дете благодарение на блиските си хора,но тя не знаела какво е това МАСОН! Масоните имат много силна вяра и упование !Грижовност и са на преданни в отношенията си с роднини те!

  ОтговорИзтриване
 2. Един родител не можал да се примири с масонският талант на сина си и понечил да го убие! Провокирал роднините си като верни поданници и го изолирали от семейните (родови) средства имоти и земи! Такава е съдбата на масона от неразумни юроди и не разбрана нечовешка сган. Господ да прости поправимите грешки и да еразуми обществото в утрешния така важен ден за държаеата! Приятни и успени пости-дни през който човешката душа трябва да се пречисти,а разумът да се връзуми! Господ да прости на болнавите и прости към него люде! Моя милост Масон Обреченов

  ОтговорИзтриване

Предоставено от Blogger.